Regulamin promocji 1...5%

 • 1. Organizatorem promocji „Promocja 1…5% dla Klientów zalogowanych w sklepie Multisort.pl” (dalej zwanej Promocją) jest Sara Wernau Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93 – 105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 471269059, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).
 • 2. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci zalogowani w sklepie internetowym Multisort.pl składający zamówienie poprzez stronę internetową Multisort.pl, Aby móc skorzystać z Promocji -zostać Klientem zalogowanym - należy najpierw założyć swoje konto w sklepie internetowym Multisort.pl, następnie zalogować się przez zakładkę „logowanie” i złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Multisort.pl.
 • 3. Promocji podlegają wszystkie towary umieszczone w koszyku zamówienia przez zalogowanego Klienta, których łączna cena jest wyższa niż 200 zł (dwieście złotych) brutto.
 • 4. Promocja polega na obniżeniu ceny towarów znajdujących się w koszyku od 1% do 5% ceny brutto zgodnie ze schematem:
  o 1%  dla wartości towarów w koszyku  od 200,01 brutto do 400,00 brutto
  o 2%  dla wartości towarów w koszyku  od 400,01 brutto  do 600,00 brutto
  o 3%  dla wartości towarów w koszyku  od 600,01 brutto do 800,00 brutto
  o 4% dla wartości towarów w koszyku  od 800,01 brutto do 1000,00 brutto
  o 5% dla wartości towarów w koszyku  od 1000,01 brutto do 1500,00 brutto.

  W przypadku skorzystania przez zalogowanego Klienta z Promocji obniżenie ceny poszczególnych towarów będzie widoczne w koszyku. Promocja nie obejmuje kosztów transportu.
 • 5. Promocję można łączyć z rabatami i innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 • 6. Zakupy towarów dokonywane w ramach Promocji są realizowane na ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie Multisort.pl, opisanych na stronie Multisort.pl/jak-kupowac,
 • 7. Promocja trwa od 9 grudnia 2011 r. do czasu jej odwołania.
 • 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji lub dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Promocji z ważnych powodów, w szczególności ze względów technicznych lub technologicznych. Zmiana Regulaminu lub odwołanie Promocji nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmian lub odwołaniem Promocji. Organizator powiadomi o zmianie lub odwołaniu Promocji poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej, na której umieszczona jest informacja o Promocji Multisort.pl/promocja_1_5
 • 9. Wszelkie uwagi związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora telefonicznie: 42 645 54 75, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@multisort.pl lub pisemnie na adres: Sara Wernau Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź.
 • 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie prawem dozwolonym, stosunek prawny wynikający z niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 • 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2011 roku.