Szanowni Państwo, wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Właściciel sklepu internetowego Multisort.pl firma SARA WERNAU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 59238, REGON 473171710, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się poprzez email: info@multisort.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu: rejestracji użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia; marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (zamówieniem) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń; przekazania danych producentowi/dostawcy danego towaru w razie konieczności wycofania produktu z rynku zgodnie z obowiązującym prawem;
 4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do Pana/Pani rejestracji w bazie danych Sara Wernau oraz obsługi i realizacji zamówień na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (złożonego zamówienia) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;
 6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu po cofnięciu zgody;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o. (marketing bezpośredni).
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Cofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych Sara Wernau sp. z o.o.. (w zakresie określonym w art. 20 RODO) Przez prawo do przeniesienia danych należy rozumieć możliwość otrzymania od Sara Wernau sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Innemu administratorowi może Pani/Pan przesłać te dane.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa.